logo

مقالات مفید خود را برای ما ارسال نموده و بک لینک معتبر و رایگان دریافت نمایید.

جهت ارسال مقالات خود به این صفحه مراجعه نمایید: ارسال مقالات

Iran Top One
 

همکاری در فروش فایل چگونه می تواند ما را ثروتمند نماید؟

همکاری در فروش فایل چگونه می تواند ما را ثروتمند نماید؟

آیــا دربــاره سیســتم همــکاری در فــروش و نحــوه کســب درآمــد از آن چیــزی شــنیده اید؟ در ایــن مقاله میخواهیــم شــما را بــا ایــن شــیوه ی جدیــد بازاریابــی دردنیــا و مزیتهــای آن آشــنا کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

صبـح زود بیدارشـدن، رانندگـی کـردن در اوج ترافیـک به سـوی محـل کار، خیابانهای مملـو از عابـران خـواب آلـود، بـا ذهنـی خسـته شـروع بـه کار کـردن و بـا انبوهـی از ایمیــل و وظایــف کاری مواجــه شــدن، همــه اینهــا ناخوشــایند بــوده و میتوانـنـد آزاردهنـده باشـند. بـه جـای ایـن همـه یکنواختـی و دویـدن بـرای بدسـت آوردن اندکـی درآمـد، شـما میتوانیـد درهـر کجـا و در هـر زمـان حتـی هنگامـی کـه در خـواب بـه سـر میبریـد، پـول بدسـت آوریـد کـه در واقـع ایـن موضـوع اولیـن و مهمتریـن مزیـت سیسـتم همــکاری در فــروش اســت. حــاال در ایــن نوشــته بــه شــما میگوییــم کــه اساســا همـکاری در فـروش چیسـت.

سیسـتم همـکاری در فـروش یـک تاکتیـک مشـهور بـرای فـروش محصـوالت و ایجاد درآمـد شـناخته شـده اسـت کـه بـرای هـر دو طـرف یعنـی تولیـد کننـده محصـول و بازاریـاب سـود بـه همـراه دارد و بـا پیدایـش آن اسـتفاده از تاکتیکهـای بازاریابـی سـنتی بـه حداقـل رسـیده اسـت. جالــب اســت بدانیــد 81 ٪ از برندهــا و 84 ٪از ناشــران از طریــق همیــن سیســتم بازاریابـی، قـدرت نفوذشـان را افزایـش داده انـد کـه ایـن آمار همـراه بـا گسـترش ایـن سیســتم هــر ســاله در آمریــکا رو بــه افزایــش اســت.خبرهــا حاکــی از افزایــش 10 ٪درصــدی درآمــد حاصــل از ایــن سیســتم فــروش بــه گـوش میرسـد کـه ایـن مقـدار تـا سـال 2020 بـه 8.6 میلیـارد دلار در آمریـکا خواهـد رسید.

در سـال 2018 میـزان هزینـه صـرف شـده بـرای بازاریابـی محتـوا 62 ٪از کل هزینـه هــای بازاریابــی ســنتی بــوده، در حالــی کــه عملکــرد آن ســه برابــر ســایر روشهــا گـزارش شـده اسـت. درواقـع افزایـش 16 ٪درصـدی سفارشـات آنلاین را می تـوان بــه تاثیــر ایــن نــوع سیســتم بازاریابــی نســبت داد.

در بهـار سـال 2017 شـرکت آمـازون سـاختار سیسـتم همـکاری در فـروش خـود را بـه کلـی تغییـر داد بـه ایـن صـورت کـه یـک الـی ده درصـد از سـود حاصـل از فـروش محصـوالت بـه تولیـد کننـدگان و مابقـی بـه بازاریابـان تعلـق میگرفـت. ایـن اتفـاق فرصتــی اســتثنایی را بــرای آنهــا رقــم زد تا بتوانند درآمــد خــود را بــه طــرز قابـل توجهـی افزایـش دهنـد.

آیــا میدانیــد ایــن سیســتم کارآمــد کــه بســیاری از مــردم از آن منتفــع میشــوند چیســت و چگونــه کار میکنــد؟ ایـن سیسـتم فرآینـدی اسـت کـه در آن افـراد بـا اسـتفاده از بازاریابـی محصـولات شـرکتها کسـب درآمـد میکنـند کـه برخـلاف مفهـوم پیچیـده آن، فراینـدی آسـان و بــدون پیچیدگــی اســت. بدیــن ترتیــب کــه بازاریــاب وابســته بــازار طرفــدار آن محصــول را شناســایی و بــرای آن گــروه خــاص تبلیــغ میکنــد. بــا اســتفاده از ایــن شــیوه هــم مصــرف کننــدگان از محصــول دلخــواه خــود مطلــع میشــوند و هــم درصــدی از قیمــت محصــول بــه عنــوان کمیســیون بــه بازاریــاب تعلــق میگیــرد. از آنجـا کـه سیسـتم همـکاری در فـروش از طریق تقسـیم فرآینـد بازاریابـی محصولات بیــن بازاریابــان مختلــف کــه بــه صــورت مســتقل از یکدیگــر کار میکننــد عمــل میکنــد، میتوانــد بــه عنــوان اهرمــی مهــم در اســتفاده از تواناییهــای افــراد گوناگــون بــرای ارائـه ی یــک اســتراتژی بازاریابــی کارآمــد و موثــر تلقــی شــود. فرآیند بازاریابی در این سیستم سه رکن مهم دارد که عبارتند از:

۱. تولید کنندگان محصول

۲. همکاران فروش و یا تبلیغ کنندگان

۳. مصرف کنندگان

همکاری در فروش انواع مختلفی دارد که در اینجا به معرفی یکی از این انواع می پردازیم:

همکاری در فروش فایل:

همانطور که می دانید امروزه گوشی های هوشمند و دسترسی کاربران به اینترنت بیشتر و آسان تر شده و خرید های آنلاینِ اینترنتی نسبت به گذشته افزایش یافته همچنین در کشور ما ایران که طبق آمار «سازمان داده ها و آمار اینترنت» بیش از 67 درصد جمعیت ایران از اینترنت استفاده می کنند، یعنی نیمی از جمعیت کشورمان ایران! حال با گسترش روز افزون کاربران در اینترنت کسب و کار های اینترنتی نیز رونق گرفته و می توان با جذب کاربران و خریداران به کسب در آمد پرداخت.

شاید برای بعضی از دوستان، همکاری در فروش فایل تعریف نشده باشد که توضیح مختصری درباره آن می دهیم : File Affiliate Marketing یا همان همکاری در فروش فایل یک طرح برای فروش فایل های قابل دانلود است. این فایل های مجازی می توانند شنیداری ، دیداری ، خواندنی وباشند ، که شامل پاورپوینت، طرح توجیهی، تحقیق، مقاله کارافريني، پروژه، نمونه سوال، تحقيق، پرسشنامه وباشد. اینگونه سایت ها و یا سیستم ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد: سایت های دو سویه و سه سویه که به توضیح آنها می پردازیم.

سایت های دو سویه: در این نوع وب ها مدیر و کاربر با یکدیگر همکاری داشته کاربر file را آپلود و از طریق سایت به فروش می رساند .

سایت های سه سویه : در این نوع سایت ها سه نوع کاربر فعالیت دارند؛ بازاریاب، فروشنده و مدیر که این سه همکار با تعامل یکدیگر محصولی را به فروش می رسانند. با فروش فایل عمده سهم به فروشنده و با تعیین درصد بازاریاب توسط فروشندگان درصدی به بازاریاب فایل و درصدی هم به مدیر سایت پرداخت می شود. در هر دو نوع بیشترین سهم برای فروشنده (صاحب و آپلود کننده سایت می باشد).

این نوع بازاریابی برای کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند بسیار مناسب است.

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات